Pre objednávky nad 1000€ DOPRAVA ZDARMA!

Obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

Článok I. 

Vymedzenie pojmov
1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je YSABELL s.r.o., so sídlomJedľová 8597/6 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
2. Predávajúcim je YSABELL s.r.o. so sídlomJedľová 8597/6 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa .
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.domdveri.sk je YSABELL s.r.o., so
sídlomJedľová 8597/6 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa .
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril záväznú
objednávku. Pre účely zákona, najmä zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie
fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu
svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý
umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického
zariadenia.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu, ktoré je možné
objednať (majú uvedenú cenu a táto nie je nulová).
7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu, predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-
mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie, pokiaľ je nesporné, že predávajúci
komunikuje s kupujúcim alebo ním oprávnenou osobou.
8. Na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol inak ako prostredníctvom
elektronických zariadení na diaľku a nejedná sa o vzťah medzi poskytovateľom služieb
informačnej spoločnosti a príjemcom služieb informačnej spoločnosti sa tieto všeobecné
obchodné podmienky uplatnia iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý zodpovedá právnym
predpisom a logickému usporiadaniu veci, pokiaľ medzi nimi nebolo dohodnuté inak.

 

Článok II. 

Cena
1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a službách sú konečné vrátane DPH.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
Článok III. 
Objednávka
1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho
odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť

požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar
alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa
jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy
s predávajúcim.
3. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný
informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka
kupujúceho na spracovanie. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 4. tohto
článku.
4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť
alebo dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je elektronická správa predávajúceho
odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho alebo krátka textová správa odoslaná na mobilné
telefónne číslo kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol v jeho objednávke s informáciou v akom
rozsahu je akceptácia objednávky kupujúceho nesporná. Elektronická správa predávajúceho,
ktorou sa objednávku kupujúceho nepotvrdzuje, zamieta alebo odmieta, resp. inak zreteľne
neakceptuje je odmietnutie objednávky kupujúceho.
5. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie
objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie
je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné
zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže
predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci
právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce
údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo
nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný
predávajúci vrátiť do 14 dní.

 

Článok IV. 

Platobné podmienky
1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
1. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),
2. platba pri osobnom prevzatí na predajni,
3. platba bankovým prevodom,
4. platba na základe zálohovej faktúry – 50 % vopred, zbytok platíte priamo kuriérovi pri
preberaní tovaru,
5. platba kartou
6. platba na základe darčekového poukazu.

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže
kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných
prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového
poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim. 
3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných
podmienok. 
4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
1. zľavu za opakovaný nákup,
2. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,
5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať. 

 

Článok V. 

Dodacie podmienky
1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa
nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. 
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom,
informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Dodávky, ktoré nebudú zrealizované dodaním tovaru do termínu 18.12.2021, bude možné
zrealizovať až po termíne 08.01.2022. O toto obdobie (cca tri týždne) sa  bude predlžovať aj
dodacia doba pre objednávky zasielané v termíne pred alebo aj počas tohoto obdobia.
Dôvodom je odstavenia výroby zahraničných výrobcov v období od 21.12.2020 do
07.01.2021.
5. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné
dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
6. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
7. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
1. Slovenskej pošty, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1,
2. DHL Express (Slovakia), spol. s r. o., so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 820 01
Bratislava,
3. osobne na zvolenej prevádzke v objednávke,
4. vlastnou dopravou predávajúceho.

8. V prípade dopravy podľa predchádzajúceho odstavca je zákazník povinný si pri preberaní
objednávky skontrolovať neporušenosť obalov a prípadné poškodenia tovaru alebo obalov
ihneď nahlásiť dopravcovi a spísať s ním protokol o poškodení zásielky.

 

Článok VI. 

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
1. Aktuálny cenník poplatkov za prepravu s možnosťami platieb je uvedený na
adrese: ............................. Pri preprave skladového tovaru je lehota na doručenie tovaru do 3
pracovných dní od expedície z nášho skladu alebo od expedície z partnerských prevádzok.
2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom)
postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť
objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu
nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane
v objednávke. 

 

Článok VII. 

Prevod vlastníckeho práva
1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom prevzatia veci od
predávajúceho alebo dopravcu a vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci
vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného
zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VIII. 

Storno kúpnej zmluvy
1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej
zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických
požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok IX. 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa
1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru
alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej
zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné
povinnosti podľa tohto zákona, pre ostatné prípady sa uplatňuje ods. 2 alebo 3 Zákona. Ak

predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj
pred dodaním tovaru. 
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy
osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho
počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr
v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch, prípadne takéto uplatnenie
práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ je povinný
po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej
odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou
dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní
odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim, aby si vyhotovili pre
vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na
odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej
zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. 
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá. 
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na
dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne
vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy,
avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže
zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7
ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním
nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X. 

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci. 
2. Kupujúci je povinný:
1. prevziať objednaný tovar,
2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, 

2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako
napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe
slovenského jazyka.

Článok XI. 

Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej
prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym
orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy
uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným
osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci
prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
1. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
2. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21
Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše
údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
3. právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje
ak sú neaktuálne,
4. právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte
záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade
ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
6. právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
7. právo na prenosnosť osobných údajov,
8. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko,
adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú
spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú
uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza
k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových
(dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite
prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú
textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie
návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám
dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem.
Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo
v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies
nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

 

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v
prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň
od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia
osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci
porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný
prevziať objednaný tovar. 
2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné
náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením,
expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s
realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len
z časti. 

 

Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky
a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade
zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý
proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné
v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke
predávajúceho. 
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné
podmienky, ktoré nájdete na tejto adrese:............................................................... 
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj
reklamačné podmienky.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle
spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na
predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie
zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle §
12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho
sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s
prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná
oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov
vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
(https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-
sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom
spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na
alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je
dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde
spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich
neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým
Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013
Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
7. V prípade uzatvorenia inej zmluvy s kupujúcim s inými podmienkami, majú podmienky
uvedené v zmluve prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú
platnosť a účinnosť 04. novembra 2020.

Reklamačný poriadok


 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa. 
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. 
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním: 
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha. 
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný protokol spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (e-mailom alebo poštou) alebo osobne. 
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 13. Reklamácia sa považuje za vybavenú ak sa skončí reklamačné konania odovzdaním reklamovaného tovaru (jeho výmenou, opravou) vrátením kúpnej ceny tovaru, poskytnutím primeranej zľavy alebo odôvodneným zamietnutím. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 14. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 15. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho. 
 16. Kontakt: YSABELL, s.r.o., Jedľová 8597/6, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, info@domdveri.sk

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie